اخبار

خانم برومند

“آسمان عروسک‌ها آبی است”

“يك دنيا حرف خوب براى گفتن داريم، می‌خواهيم از عشق بگوييم، از نيكى و زيبايى، از صلح و آرامش و امنيت و آزادى براى همه انسانها، می‌خواهيم از اميد بگوييم و از شادى و از آسمانى آبى براى كودكان سراسر جهان. باز می‌خواهيم گرد هم بياييم و به يارى عروسكها روياها و آرزوهايمان از جهان هستى را در قالب نمايش با يكديگر سهيم شويم، هفدهمين جشنواره بين المللى نمايش عروسكى تهران – مبارك، بر همه شما فرزندان خوبم مبارك باشد.”

مرضیه برومند